We komen het beeld van een laadkabel over het voetpad steeds vaker tegen. Een rechtstreeks gevolg van de toename van elektrische en plug-in hybride voertuigen én de beperkte publieke laadmogelijkheden vlak voor de deur. Opladen thuis blijkt immers niet altijd een evidentie als je niet over je eigen parkeerplaats of garage beschikt. Zo beschikt in Brussel slechts 12% over een private parking of garage. Gewoon je kabel door het raam en over de stoep leggen, lijkt dan nog de beste optie. 

Maar mag dat wel?

Stroohm heeft als specialist in elektrische wagens en laadoplossingen voor jullie uitgezocht of laadkabels nu al dan niet over de stoep mogen liggen. We legden de vraag voor aan de betrokken diensten Mobiliteit en Politie van Aalst, Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Mechelen en kwamen tot volgende vaststelling.

De reactie van de meeste steden is dat het plaatsen van kabels op publiek domein verboden is. Als we vragen naar welk juridisch kader ze hiervoor gebruiken, is de eerste reflectie de wegcode. (Meer specifiek artikel 7.2 en 7.3  https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/104-art7)

“7.2. De weggebruikers moeten zich zo gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers,…”
“7.3. Het is verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen, zwerfvuil of stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen, …”

MAAR wat als je een veilige kabelgoot plaatst voor je snoer over het voetpad? Dan veroorzaak je geen hinder of gevaar, toch? Ook de wagen wassen vraagt een tuinslang en een verlengkabel voor je stofzuiger over de stoep. Mag dat dan ook niet met de nodige maatregelen?

Politiereglement?

Naast de algemene federale wegcode beschikt elke gemeente ook over een politiereglement. Hier wordt bijvoorbeeld beschreven of je op zondag al dan niet het gras mag afrijden, maar er staat ook in vermeld dat elke private ingebruikname van de openbare ruimteverboden is. De interpretatie is echter wel afhankelijk van de exacte omschrijving, en die is sterk afhankelijk van de gemeente tot gemeente:

Aalst:
“1 e afdeling: Draden, toestellen en andere verbindingen, Artikel 132: Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op of over de openbare weg bedradingen, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, aan te brengen.”
=> Zeer duidelijk geformuleerd dat het niet kan, tenzij aangevraagd en vergund

Antwerpen

“Art. 58. §1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid, en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, zijn verboden: – de privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte boven, op het niveau van of onder de grond, o.a. door enig vastgehecht, vastgemaakt, opgehangen, neergelegd of achtergelaten voorwerp,…”
=> niet toegestaan, tenzij aangevraagd en vergund

Brussel

“Art. 58. §1. Behoudens vergunning van de bevoegde overheid, en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, zijn verboden: – de privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte boven, op het niveau van of onder de grond, o.a. door enig vastgehecht, vastgemaakt, opgehangen, neergelegd of achtergelaten voorwerp, …”
=> niet toegestaan, tenzij aangevraagd en vergund

Gent

“Artikel 3 3.1. Voorwerpen en toestellen die zonder toestemming op of over de openbare weg geplaatst zijn moeten op politiebevel of op bevel van de bevoegde ambtenaar onmiddellijk verwijderd worden. Indien aan het bevel geen gevolg wordt gegeven, zullen zij op kosten en risico van hun eigenaars en/of gebruikers worden weggenomen.”
=> 
niet toegestaan, tenzij aangevraagd en vergund

Hasselt

Het artikel over privatieve ingebruikneming  beperkt zich (terecht) tot “Bouwwerven en werkzaamheden”, “terrassen en “schuttingen, reclameborden en uitstalramen”. Dus geen specifieke melding dat het verboden is.
=> Wat niet is verboden, is toegestaan

Leuven

“Artikel 355 De voetpaden, de zijbermen, alsmede de straatgoten, dienen steeds zuiver gehouden te worden en de vrije doorgang moet verzekerd zijn,…”
“Artikel 358 Een private ingebruikname van de openbare weg is verboden tenzij het college van burgemeester en schepenen een voorafgaandelijke vergunning hiertoe aflevert, …”
=> niet toegestaan, tenzij aangevraagd en vergund

Mechelen

“Artikel 111. De privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte is het gebruik van de openbare ruimte, met name de begane grond, het gedeelte erboven of eronder, voor uitsluitend privé doeleinden, waardoor het ingenomen gedeelte van de weg aan zijn openbare en normale bestemming wordt onttrokken.”
=> onduidelijk, want normale bestemming wordt behouden met een kabelgoot

Conclusie

De gemeenten hebben hun politiereglement (nog) niet expliciet voorzien op het nieuwe fenomeen van ladende wagens. Je valt automatisch terug op het verbod van ingebruikname van publieke ruimte. Deze wetgeving is echter initieel bedoeld voor bouwwerven, terrassen, schuttingen, reclameborden en uitstalramen. Het is dus op zich verboden, belangrijk is dat je aan de gemeente wel een vergunning kunt aanvragen. We raden iedereen dan ook aan om dit te doen. zo worden ze gesensibiliseerd om het politiereglement te moderniseren. We adviseren wel aan om -waar het toegelaten is – steeds met een kabelgoot te werken en deze occasioneel te plaatsen om niet als permanente constructie te worden beschouwd.

Ontvang jouw offerte

Is uw bedrijf al een Stroohm klant? Neem dan contact op met uw Vlootverantwoordelijke voor een laadpunt voor bij u thuis. Als uw bedrijf nog geen Stroohm klant is, nodigen wij u uit om ons de contactgegevens van uw Vlootverantwoordelijke (of uzelf in geval van een éénmanszaak) mede te delen in de volgende stappen en wij nemen spoedig contact op.

1 laadpunt bij mij thuis

Laadpunt(en) bij de medewerker(s) thuis

Laadpunt(en) op kantoor

Laadpunten in een residientiële parking

Laadpassen voor publieke laadpalen

Ontvang jouw offerte

Vindt u de juiste laadoplossing niet?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk voor een gesprek.

Naam(Vereist)